Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ja sen
kotipaikka on Turku.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on: edistää koiraharrastusta tehdä
tanskalais-ruotsalaista pihakoirarotua tunnetuksi edistää
puhdasrotuisten ja terveiden tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien
jalostusta, järjestää koulutuksia, -tapahtumia sekä
kilpailutoimintaa ohjata jäseniään kouluttamaan koiriaan oikein.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • järjestää jalostusneuvontaa ja jalostustarkastuksia
 • järjestää pentuvälitysneuvontaa
 • järjestää erikoisnäyttelyitä
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • toimii yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja
  ulkomailla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
asianmukaisen luvan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Kennelliiton ja rotujärjestönsä
kanssa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Perhejäsen voi olla henkilö, jonka ruokakunnassa on yhdistyksen varsinainen jäsen. Perhejäsen maksaa pienempää jäsenmaksua kuin varsinainen jäsen. Perhejäsen ei saa omaa yhdistyksen jäsenjulkaisua.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka kasvattaja ilmoittaa pentunsa ostajana yhdistyksen jäseneksi. Pentue jäseneksi ilmoittavalta henkilöltä tulee kasvattajan toimittaa kirjallinen suostumus jäsensihteerille. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittymisensä yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi, maksaen itse jäsenmaksunsa. 

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, pentuejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 Kunniapuheenjohtajuus ja kunniajäsenyys ovat arvonimiä, eikä niihin itsessään liity jäsenyyden oikeuksia eikä velvollisuuksia, ellei näissä säännöissä toisin mainita


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen jättänyt
täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja. 

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt
erääntyneen jäsenmaksunsa yli kahden kuukauden ajan.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä, pentuejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille sekä jäsenmaksujen eräpäivän päättää syyskokous. 

Henkilö, jonka jäsenyys yhdistyksessä alkaa heinäkuun
ensimmäisen ja joulukuun viimeisen päivän välisenä aikana, on
velvollinen suorittamaan ensimmäiseltä vuodelta jäsenmaksun, joka on
suuruudeltaan puolet koko vuoden jäsenmaksusta. 

Jäsenelle, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan yhdistyksen kokouksen päättämään eräpäivään mennessä, voidaan jättää lähettämättä yhdistyksen jäsenjulkaisut, jotka ilmestyvät eräpäivän jälkeen.


6§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista
jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta, siten että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa ja ensimmäisenä vuonna erovuoron ratkaisee arpa.

Puheenjohtaja ja varajäsen valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös henkilö, jolle hallitus on
erikseen antanut tähän henkilökohtaisen oikeuden. 

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous elo-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä. 

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni ja
lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta
valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukselle, johon on mahdollisuus osallistua
tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen (etäosallistuminen)
avulla, on yhdistyksen kokous vahvistanut äänestys- ja
vaalijärjestyksen 

Jäsenellä, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään kahden
kuukauden kuluttua yhdistyksen syyskokouksen päättämästä jäsenmaksun eräpäivästä, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekkin jäsenelle
tämän ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä
kirjallisella kutsulla tai jäsenjulkaisulla, johon kokouskutsu on
sisällytetty. Kutsu on myös julkaistava yhdistyksen Internetsivuilla
saman aikarajan puitteissa. 

Perhejäsenen katsotaan saaneen kutsusta tiedon, jos kutsu on ollut jäsenjulkaisussa, joka on lähetetty varsinaiselle jäsenelle, jonka kanssa samassa ruokakunnassa perhejäsen on ilmoittanut olevansa.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on myös mahdollista. Kokouskutsussa on myös mainittava, mihin 12§ kohdassa 1 mainittu ennakkoilmoittautuminen on tehtävä. 

11§ Varsinaiset kokoukset 

Kevätkouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2)
  pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
  lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille
  tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2)
  pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
  tilalle
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi-kaksi
  varatoiminnantarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille
  tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
  kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
  hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
  kokouskutsuun.

12§ Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai
muulla teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen
aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää. Jos yhdistyksen
kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä
(etäosallistuminen), niin 

 1. etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen
  hallitukselle vähintään viikko ennen kokousta
 2. yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan
  on huolehdittava siitä, ettäyhdistyksen kokoukseen osallistujat
  tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi.

13§ Yhdistyksen ansiomerkit ja muut kunnianosoitukset 

Yhdistyksen ansiomerkeistä ja muista kunnianosoituksista päättää
yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous voi valtuuttaa hallituksen
päättämään kunnianosoituksen myöntämisestä, mikäli näistä säännöistä
ei muuta johdu. 

14§ Sääntöjen muuttaminen 

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen
hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kevät- tai syyskokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna kevät- tai syyskokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, tulee sitä kannattaa 2/3 annetuista äänistä.


15§ Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajoin seuraavassa kokouksessa, joista jomman kumman tulee olla yhdistyksen kevät- tai syyskokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa 2/3 äänten enemmistö. Yhdistyksen purkautuessa tai lakkautuessa on varat käytettävä purkamista päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämälle koira-asiaa edistävälle tarkoitukselle. 

16§ Yhdistyslaki 

Muutoin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyislain määräyksiä.