Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ja sen kotipaikka on Turku.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää koiraharrastusta
 • tehdä tanskalais-ruotsalaista pihakoirarotua tunnetuksi
 • edistää puhdasrotuisten ja terveiden tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien jalostusta
 • järjestää agilitykoulutusta, -tapahtumia sekä kilpailutoimintaa
 • ohjata jäseniään kouluttamaan koiriaan oikein

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • järjestää jalostusneuvontaa ja jalostustarkastuksia
 • järjestää pentuvälitysneuvontaa
 • järjestää erikoisnäyttelyitä
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • toimii yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, kotimaassa ja ulkomailla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Kennelliiton ja rotujärjestönsä kanssa.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Perhejäsen voi olla henkilö, jonka ruokakunnassa on yhdistyksen varsinainen jäsen. Perhejäsen maksaa pienempää jäsenmaksua kuin varsinainen jäsen. Perhejäsen ei saa omaa yhdistyksen jäsenjulkaisua.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajuus ja kunniajäsenyys ovat arvonimiä, eikä niihin itsessään liity jäsenyyden oikeuksia eikä velvollisuuksia, ellei näissä säännöissä toisin mainita.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa yli kahden kuukauden ajan.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille sekä jäsenmaksujen eräpäivän päättää syyskokous.

Henkilö, jonka jäsenyys yhdistyksessä alkaa heinäkuun ensimmäisen ja joulukuun viimeisen päivän välisenä aikana, on velvollinen suorittamaan ensimmäiseltä vuodelta jäsenmaksun, joka on suuruudeltaan puolet koko vuoden jäsenmaksusta.

Jäsenelle, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan yhdistyksen kokouksen päättämään eräpäivään mennessä, voidaan jättää lähettämättä yhdistyksen jäsenjulkaisut, jotka ilmestyvät eräpäivän jälkeen.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta, siten että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa ja ensimmäisenä vuonna erovuoron ratkaisee arpa. Puheenjohtaja ja varajäsen valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös henkilö, jolle hallitus on erikseen antanut tähän henkilökohtaisen oikeuden.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous elo-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenellä, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua yhdistyksen syyskokouksen päättämästä jäsenmaksun eräpäivästä, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekkin jäsenelle tämän ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai jäsenjulkaisulla, johon kokouskutsu on sisällytetty. Kutsu on myös julkaistava yhdistyksen Internet-sivuilla saman aikarajan puitteissa. Perhejäsenen katsotaan saaneen kutsusta tiedon, jos kutsu on ollut jäsenjulkaisussa, joka on lähetetty varsinaiselle jäsenelle, jonka kanssa samassa ruokakunnassa perhejäsen on ilmoittanut olevansa.

11§ Varsinaiset kokoukset
Kevätkouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi-kaksi varatoiminnantarkastajaa
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Yhdistyksen ansiomerkit ja muut kunnianosoituket
Yhdistyksen ansiomerkeistä ja muista kunnianosoituksista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään kunnianosoituksen myöntämisestä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu.

13§ Sääntöjen muuttaminen
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kevät- tai syyskokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna kevät- tai syyskokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, tulee sitä kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

14§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajoin seuraavassa kokouksessa, joista jomman kumman tulee olla yhdistyksen kevät- tai syyskokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa 2/3 äänten enemmistö.

Yhdistyksen purkautuessa tai lakkautuessa on varat käytettävä purkamista päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämälle koira-asiaa edistävälle tarkoitukselle.

14§ Yhdistyslaki
Muutoin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyislain määräyksiä.