Jalostussuositukset

Jalostussuositukset 1.3.2017 alkaen

Rotuyhdistys pyrkii suosituksillaan siihen, että tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostus olisi mahdollisimman terveellä pohjalla. Moneen muuhun rotuun verrattuna pihakoira on vielä terve ja haluamme toki pitää sen terveenä tulevaisuudessakin.

PEVISA-ehto

PEVISA-ehto on voimassa 1.7.2016 - 31.12.2020

Seuraavien ehtojen tulee täyttyä, jotta tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran pentueen voi rekisteröidä Suomen Kennelliittoon.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto sekä silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Rekisteröinnin raja-arvona on lisäksi patellaluksaation aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira pitää parittaa tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.

Tavoitteena tehollisen populaation kasvattaminen

 • huolehtimalla, ettei yksittäinen uros tai narttu jätä jälkeensä kuin korkeintaan 25 pentua, sama yhdistelmä korkeintaan 10 pentua
 • tekemällä yhdistelmiä, joissa sukusiitosaste enintään 6,25% laskettuna 5. sukupolvessa

Rotuyhdistyksen jalostussuositukset ovat PEVISA-ehtoa tiukemmat.


Suositukset jalostuskoiralle

 • Fyysisesti terve ja hyväluonteinen.
 • Virallisesti lonkkakuvattu, tulos A-C. Jos käytetään jalostukseen koiraa, jonka lonkkatulos on C, tulee toisella osapuolella olla A tai B.
 • Virallisesti polvitarkastettu, tulos 0/0 (lausunto voimassa Kennelliiton ohjeen mukaisesti)
 • virallisesti silmätarkastettu, lausunto voimassa 24kk
 • DNA-testattu PLL:n (primääri linssiluksaatio) varalta tai koira todettu terveeksi vanhempiensa testin perusteella.
 • Kaksi näyttelytulosta, joista toinen vähintään EH.
 • Jalostukseen käytettävän koiran suositellaan olevan iältään vähintään 2-vuotias (Kennelliiton jalostusstrategia)

Muut suositukset

Jalostukseen ei tulisi käyttää koiraa,

 • jolla on rotumääritelmän mukaan vakavia virheitä
 • jolla on purentavika
 • jolta puuttuu hampaita. Jos käytetään jalostukseen koiraa, jolta puuttuu hampaita tulee toisella osapuolella olla täysi hampaisto.
 • jolla on vakava perinnölliseksi luokiteltava sairaus

Koiran jalostuskäytössä tulee käyttää harkintaa, mikäli koiran lähisuvussa esiintyy perinnölliseksi luokiteltavaa sairautta.

Kiellot

Poikkeukset

 • Suosituksista voidaan poiketa, mikäli siitä on jalostuksellisesti hyötyä.

Kasvattajan vastuu

Kasvattajan tulee toimia hyvän kenneltavan mukaisesti. Kasvattaja on yksin vastuussa kasvattamistaan pennuista. Kasvattajan tulee valita nartulleen suositukset täyttäviä uroksia. Kasvattajan on oltava rehellinen omassa kasvatustyössään ja hänen on kunnioitettava myös toisten kasvattajien työtä. Kasvattajan tulee käyttää jalostukseen vain sellaista narttua, joka täyttää jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset ja poistaa narttu jalostuksesta, jos sen todetaan periyttävän merkittävästi jotain sairautta tai virhettä. Kasvattaja tulee välttää matadorijalostusta käyttämällä mahdollisimman monia erilinjaisia koiria jalostukseen.

Kasvattajan työ on suunnitelmallista, niin että hän kasvatustyöllään edesauttaa koirakannan pysymistä terveenä sekä populaation säilymistä laajana. Kasvattajan tulee seurata pentujen kehitystä ja tarvittaessa neuvoa ja opastaa omistajia.

Kasvattajan tulee allekirjoittaa Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja käyttää kaikissa sopimuksissa Suomen Kennelliiton lomakkeita.

Kasvattaja luovuttaa pennun uusille omistajille aikaisintaan 7 viikon ikäisenä. Kasvattaja antaa pennun mukana rekisteritodistuksen, kirjalliset rodun hoito-ohjeet, kirjalliset ruokintaohjeet sekä tietoa rodun perinnöllisistä sairauksista, niiden merkityksestä ja kyseisen pennun todennäköisyyden sairastua ja sairastumisen aiheuttamista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista. Kauppakirjaan merkitään kasvattajan tiedossa olevat mahdolliset terveydelliset riskit. Kasvattajan tulee olla Suomen Kennelliiton ja Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsen.

Uroksen omistajan vastuu

Uroksen omistajan ei tulisi antaa urostaan huonokuntoiselle tai epätyypilliselle nartulle. Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Hänen tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset.

Uros tulee poistaa jalostuksesta, mikäli sen todetaan merkittävästi periyttävän jotakin virhettä tai sairautta.