Kasvattajalistan säännöt voimaan 1.2.2021

30.1.2021

Kasvattajalistan säännöt voimaan 1.2.2021Yhdistyksen hallitus sekä jalostustoimikunta ovat saaneet kasvattajalistan sääntöjä koskevia kysymyksiä, minkä vuoksi alle on koottu yleisiä vastauksia sekä sääntöjen tulkintaan liittyviä täydennyksiä.

- Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n hallitusTausta

Yhdistyksen jalostustoimikunta on laatinut yhdistyksen ylläpitämälle kasvattajalistalle säännöt, jotka astuvat voimaan 1.2.2021 alkaen

Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt alla olevat säännöt kokouksessaan 9.1.2021.

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten ja terveiden tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien jalostusta. Kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat yhdistyksen jäseniä ja sitoutuneet tähän yhteiseen tavoitteeseen. 

Sääntöjen tarkoituksena on taata rotua harkitseville ja pentua etsiville se, että listalla olevat kasvattajat pyrkivät kasvatustyössään noudattamaan yhdistyksen voimassaolevia jalostussuosituksia ja voimassa olevaa jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) sekä avoimesti jakamaan tietoa jalostukseen käyttämistään koirista sekä kasvattamistaan pentueista.Mikäli kasvattaja toistuvasti rekisteröi jalostussuosituksista olennaisesti poikkeavia pentueita, voidaan kasvattaja poistaa kasvattajalistalta hallituksen päätöksellä. Tällaiset tapaukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Kasvattajalla on oikeus toimittaa asiaan liittyvä selvitys perusteluineen, joka otetaan huomioon päätöksen teossa. Kasvattajalistalta poistettu kasvattaja voi anoa pääsyä kasvattajalistalle aikaisintaan seuraavan kalenterivuoden alussa. Yksittäisistä, lievistä poikkeamisista kasvattaja voi ilmoittaa pentueseurantalomakkeen toimittamisen yhteydessä.Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n kasvattajalistan säännöt 1.2.2021 alkaen:

 1. Kasvattaja on Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsen ja on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa.
 2. Kasvattajalla on FCI:n hyväksymä kennelnimi.
 3. Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliitto ry:n kasvattajasitoumuksen ja on sitoutunut noudattamaan sitä.
 4. Kasvattaja noudattaa kasvatustyössään voimassa olevaa jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja pyrkii käyttämään kasvatustyössään koiria, jotka täyttävät voimassa olevat jalostussuositukset. Jalostussuosituksista on mahdollista perustellusta syystä poiketa esimerkkinä näyttelytulosvaatimus ja PEVISA:n sallima ulkomaisen jalostusuroksen käyttö.
 5. Kasvattaja ilmoittaa koiriensa PLL-geenitestitulokset yhdistyksen jalostustoimikunnan ylläpitämälle listalle.
 6. Kasvattaja täyttämään jokaisesta pentueesta pentueseurantalomakkeen ja 
  lähettämään sen yhdistyksen nettisivujen kautta jalostustoimikunnalle viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä.

Sääntöjen soveltaminen

Kasvattajalistan sääntöjä sovelletaan 1.2.2021 alkaen eikä niitä sovelleta takautuvasti esimerkiksi kasvattajan tekemiin astutuksiin tai syntyneisiin pentueisiin, jotka eivät täytä 1.1.2021 voimaan tulleita jalostussuosituksia.Sääntöjen seuranta

Yhdistyksen hallitus sekä jalostustoimikunta seuraavat jalostussuositusten toteutumista osana jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisen seurantaa säännöllisesti vuoden aikana. 

Jokainen kasvattaja vastaa omasta kasvatustyöstään itse eikä yhdistys vaadi kasvattajaa esimerkiksi hyväksyttämään jalostukseen käyttämiään yhdistelmiä erikseen ja/tai etukäteen.

Kasvattaja voi antaa perustelunsa jalostussuosituksista poikkeamiselle pentueseurantalomakkeella.


Sääntöjen kohta 4 Jalostussuosituksen mukaiset jalostuskoirat

Uusien kasvattajalistasääntöjen ehtona on, että kasvattaja pyrkii kasvatustyössään käyttämään koiria, jotka täyttävät alla mainitut suositukset jalostuskoiralle. Kuten kasvattajalistan säännöissä mainitaan jalostussuosituksista on perustellusti mahdollista poiketa.

Jalostussuositukset pohjautuvat rodun voimassa olevaan jalostuksen tavoite- ja PEVISA-ohjelmaan sekä Kennelliiton jalostusstrategian, joka linjaa yleiset jalostuksen suuntaviivat sekä tavoitteet. Kennelliiton jalostusstrategia koskee kaikkia rotuja. Jalostussuositukset ovat lonkkien ja polvien osalta tiukemmat kuin voimassaoleva pentueen rekisteröinnin raja-arvot määrittävä PEVISA-ehto.Jalostussuositukset ovat seuraavat:

 • Koira on astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti
 • Koira on fyysisesti terve, hyväluonteinen ja ulkomuodoltaan rodunomainen
 • Koira on virallisesti lonkkakuvattu tuloksella A, B tai C. Jos jalostukseen käytetään koiraa, jonka lonkkatulos on C, tulee toisella osapuolella olla lonkkatulos A
 • Koira on virallisesti polvitarkastettu tuloksella 0/0. Lausunto on voimassa Kennelliiton ohjeen mukaisesti. Alle 3-vuotiaan koiran jalostuskäytön tulee olla maltillista ennen kuin polvet on uudelleen tarkastettu yli 3-vuotiaana, jonka jälkeen tulos on pysyvä
 • Koira on virallisesti silmätarkastettu, lausunto on voimassa 24 kk
 • Koiralle on tehty DNA-testi primaarisen linssiluksaation (PLL) tai koira on todettu terveeksi vanhempiensa DNA-testien perusteella
 • Koiralla on vähintään kaksi näyttelytulosta, joista toinen on vähintään erittäin hyvä (EH)

Jalostussuositusten lisäksi rodulle on määritelty muita suosituksia, jotka on hyvä huomioida jalostuspäätöksiä tehtäessä. Näihin kuuluvat muun muassa suositus koiran luonteentestauksessa sekä asioista, jolloin syytä harkita koiran jättämistä jalostuskäytön ulkopuolelle. Muut suositukset ovat jalostussuosituksia täydentäviä, mutta eivät kuulu kasvattajalistan sääntöjen piiriin.Sääntöjen kohta 4 Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) noudattaminen

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on pakollinen kaikille roduille, joissa viiden vuoden aikana yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50. 

JTO sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille. JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja -asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta määräysten suuntaisesti. 

Rotujärjestön jalostustoiminnan tulee perustua JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin.

Yhtenä JTO:n toteutumisen keinona käytetään Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA). Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne pääse runsastumaan. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia.

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Hän voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

Tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran 1.1.2021 voimaan tulleet jalostussuositukset ovat osa rodulle hyväksyttyä jalostuksen tavoiteohjelmaa ajalle 1.1.2021-31.12.2025. Rodun PEVISA-ohjelma on voimassa ajalla 1.1.2021-31.12.2025.

Jalostussuositusten lisäksi jalotustuksen tavoiteohjelma sisältää muita suosituksia, jotka on hyvä huomioida jalostuspäätöksiä tehtäessä. Näihin kuuluvat muun muassa suositus koiran luonteentestauksesta sekä asioista, jolloin on syytä harkita koiran jättämistä jalostuskäytön ulkopuolelle. Muut suositukset pohjautuvat Suomen Kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan.

JTO ja PEVISA on hyväksytty rotutyhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 27.6.2020, rotujärjestön kevätkokouksessa 13.7.2020 sekä Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 25.11.2020.

Kennelliiton Koirarekisteriohje sekä voimassaoleva PEVISA-ohjelma määrittelevät ehdot pentueen rekisteröinnille. Kasvattajalistan säännöt jai jalostussuositukset eivät toimi pentueen rekisteröinnin ehtoina.Sääntöjen kohta 5. Kasvattaja ilmoittaa koiriensa PLL-geenitestitulokset yhdistyksen jalostustoimikunnan ylläpitämälle listalle.

Sekä Kennelliton koiranomistajan ja -haltijan perussääntö että kasvattajasitoumus linjaavat, että koirien vikoja ja sairauksia ei saa salata ja koirien ominaisuuksista on annettava tietoa avoimesti.

Yhdistyksen ylläpitämä PLL-geenitestitulosten lista on kaikille avoin tietopankki. Jokaisen tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran kasvattajan/omistajan toivotaan toimittavan koiriensa geenitestitulokset listalle em. säännön ja sitoumuksen hengessä, jolloin ne ovat kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä.

Jalostuskoirien PLL-geenitestaus sekä tulosten jakaminen ovat perusteltuja sairauden merkittävyyden ja vakavuuden vuoksi.Sääntöjen kohta 6. pentueseurantalomake

Rotuyhdistyksen tehtävänä on kartoittaa rotunsa terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi ja seuraa PEVISA-ohjelman tavoitteiden toteutumista. Pentueseurannalla kerätään tietoja, jota hyödynnetään tämän tehtävän toteuttamisessa sekä rodun jalostuksen tavoiteohjelman laadinnassa.

Yleisimmät kysymykset liittyen kasvattajalistan sääntöihinJos olen listalla ja teen B+C -lonkkaisen yhdistelmän, poistetaanko minut heti listalta?

 • Ei. Kuten säännöissä on mainittu, kasvattajalistalla olevat kasvattajat pyrkivät käyttämään koiria, jotka täyttävät jalostussuositukset. Yksittäiset poikkeamiset voi kasvattaja avata pentueseurantalomakkeella. Ihannetilanteessa ei rodussa tulisi näitä yhdistelmiä, kun otetaan huomioon huononevat lonkkatulokset. Jalostustoimikunta ja hallitus kuitenkin tiedostavat myös rodun jalostusmateriaalin suppeuden ja sen, että mikäli karsintaa tehdään aivan liian tiukalla kädellä, tulee muita haasteita. Räikeät, jatkuvat ja olennaisesti suosituksista poikkeavat yhdistelmät ovat niitä tapauksia, joissa yhdistys haluaa pidättää itsellään mahdollisuuden keskustella kasvattajan kanssa asiasta ja mahdollisesti poistaa kasvattajan listalta.
 • Yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta uskovat, että kasvattajat pyrkivät muutenkin pääsääntöisesti noudattamaan jalostussuosituksia. Tiedetään myös, että jokainen kasvattaja perustelee joka tapauksessa yhdistelmänsä vähintään itselleen, erityisesti tilanteissa joissa poiketaan jalostussuosituksista. Näissä tapauksissa jalostustoimikunta on kiinnostunut kuulemaan kasvattajan ajatukset yhdistelmien taustalla. Kasvattajan antamat tiedot auttavat jalostustoimikuntaa hahmottamaan tilannetta paremmin ja tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää myöhemmin, kun linjausten tekeminen on taas ajankohtaista.
 • Se, että säännöissä on esimerkkinä mainittu mahdollisuus poiketa näyttelytuloksen ja PEVISAn salliman ulkomaisen uroksen käytön osalta ei siis tarkoita, että muut poikkeamiset aiheuttaisivat heti listalta poistamisen.

Miksi nyt?

 • Rodun suosio kasvaa vain kasvamistaan ja kasvattajat saavat paljon yhteydenottoja. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten ja terveiden tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien jalostusta ja näin ollen haluamme tarjota pentua harkitseville edes yhden paikan, mistä näkee helposti kasvattajia ja kriteerit, jotka ainakin he täyttävät. Tiedossa on, että listan ulkopuolelle jää useita kasvattajia, jotka toimivat listan kriteerit täyttävällä tavalla olematta kuitenkaan itse listalla.

Eikö nämä ole aika tiukat säännöt?

 • Suurin osa säännöistä on sellaisia, joita iso osa kasvattajista noudattaa kasvatustyössään joka tapauksessa tai on sitoutunut esim. kasvattajasitoumuksen, yhdistyksen jäsenyyden tms. kautta noudattamaan. Listamuodossa ne voivat vaikuttaa tiukoilta, mutta tarkemmin ajateltuna ei varmastikaan mahdottomilta.